19 4 / 2014

(Source: chelseanoelani, via che-tvh)

19 4 / 2014

(Source: paty-24, via che-tvh)

19 4 / 2014

10 4 / 2014

chibird:

Just quietly fade away like a ghost~

chibird:

Just quietly fade away like a ghost~

09 4 / 2014

09 4 / 2014

evgkt:

windywhistle:

“Sài Gòn như một bộ bách khoa về thực phẩm, ai nhớ gì thì tìm món nhớ mà ăn. Tôi cũng vì nhớ mà viết, như ăn con cá đối ở đây mà nhớ cả không gian người ta đánh lưới ở sông quê…”

- Người ăn rong. 
.

(Photo: Internet).

ồ, có cả bánh xèo hẻm bùi viện thì phải :3

(via xiahandxiah)

09 4 / 2014

ME:

(Source: assiralsama, via quanqueo)

09 4 / 2014

09 4 / 2014

alesusknowles:

Fashion! Put It All on Me ➝   Krikor Jabotian Couture s/s 2014

(via tessella-hearts)

09 4 / 2014

i-wontdance:

Ballet Dancers in random situations Part 9 of 9. Photos by Jordan Matter

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

http://iwontdance.com

(via che-tvh)

09 4 / 2014

i-wontdance:

Ballet Dancers in random situations Part 7 of 9. Photos by Jordan Matter

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

http://iwontdance.com

(via che-tvh)

09 4 / 2014

i-wontdance:

Ballet Dancers in random situations Part 6 of 9. Photos by Jordan Matter

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

http://iwontdance.com

(via che-tvh)

09 4 / 2014

i-wontdance:

Ballet Dancers in random situations Part 5 of 9. Photos by Jordan Matter

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

http://iwontdance.com

(via che-tvh)

09 4 / 2014

i-wontdance:

Ballet Dancers in random situations Part 2 of 9. Photos by Jordan Matter

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

http://iwontdance.com

(via che-tvh)

09 4 / 2014