22 4 / 2014

immylovers:


Untitled | via Tumblr su We Heart It - http://weheartit.com/entry/94310736

immylovers:

Untitled | via Tumblr su We Heart It - http://weheartit.com/entry/94310736

21 4 / 2014

(Source: pixiv.net, via eenerd)

21 4 / 2014

21 4 / 2014

miribadjackson:

"I, Aomine, take you Kise, to be my lawfully wedded husband for richer for poorer, and sickness and in health, honor and cherish from this day forward, ‘til death do we part." *smile*
"I, K-Kise *crying*, take you Aominec- ehm Aomine, to be my lawfully wedded h-husband for richer for poorer *sigh*, and sickness and in health, honor and cherish from this day f-forward, ‘til death do we part." *cry a lot*
"I love you."
"I love you too."

miribadjackson:

"I, Aomine, take you Kise, to be my lawfully wedded husband for richer for poorer, and sickness and in health, honor and cherish from this day forward, ‘til death do we part." *smile*

"I, K-Kise *crying*, take you Aominec- ehm Aomine, to be my lawfully wedded h-husband for richer for poorer *sigh*, and sickness and in health, honor and cherish from this day f-forward, ‘til death do we part." *cry a lot*

"I love you."

"I love you too."

19 4 / 2014

(Source: chelseanoelani, via che-tvh)

19 4 / 2014

(Source: paty-24, via che-tvh)

19 4 / 2014

10 4 / 2014

chibird:

Just quietly fade away like a ghost~

chibird:

Just quietly fade away like a ghost~

09 4 / 2014

09 4 / 2014

evgkt:

windywhistle:

“Sài Gòn như một bộ bách khoa về thực phẩm, ai nhớ gì thì tìm món nhớ mà ăn. Tôi cũng vì nhớ mà viết, như ăn con cá đối ở đây mà nhớ cả không gian người ta đánh lưới ở sông quê…”

- Người ăn rong. 
.

(Photo: Internet).

ồ, có cả bánh xèo hẻm bùi viện thì phải :3

(via xiahandxiah)

09 4 / 2014

ME:

(Source: assiralsama, via quanqueo)

09 4 / 2014

09 4 / 2014

alesusknowles:

Fashion! Put It All on Me ➝   Krikor Jabotian Couture s/s 2014

(via tessella-hearts)

09 4 / 2014

i-wontdance:

Ballet Dancers in random situations Part 9 of 9. Photos by Jordan Matter

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

http://iwontdance.com

(via che-tvh)

09 4 / 2014

i-wontdance:

Ballet Dancers in random situations Part 7 of 9. Photos by Jordan Matter

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

http://iwontdance.com

(via che-tvh)